Stolichnaya Strasberi Vodka (750 ML)

Enjoy the refreshing taste of Stolichnaya vodka infused with strawberries. This item is available for Gift Wrap.