Stoli Strasberi (50 ML)

Enjoy the refreshing taste of Stolichnaya vodka infused with strawberries.