Sorrento Mozzarella Ball (16 OZ)

Low moisture, part skim milk mozzarella cheese is great for shredding on pizza's or salads!