Pepsi Mini Cans (10PK 7.5 OZ)

Enjoy the refreshing taste of Pepsi!