Arizona White Cranberry Apple Tea (20 OZ)

This delicious tea has NO CARBS; enjoy this guilt-free beverage today!