Chobani® Less Sugar Greek Yogurt, Fino Lemon 5.3oz